DANAE

Dolné Rudiny 17, 010 01 Žilina

e mail: danae@danae.sk

 

 


Plnenie povinností vyplývajúcich z §7 odst. 1 Zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch (zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu) zabezpečujeme vo vlastnej réžii.
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.